Media technoloog Leerjaar 2 Periode 3

Eindopdracht DBT 9 April 2010

Maak een ERD voor je Technisch Ontwerp. Mail het ERD vandaag: 9 april 2010 samen met de management-samenvatting van het TO aan:

t (punt) boose (apestaartje) rocleiden (punt) nlIk beoordeel je ontwerp op de volgende regels:

Opdracht

Je model heeft minimaal 4 Entiteiten met 3 relaties ertussen.
Hoe je het model maakt maakt niet uit maar het dient wel:
- Netjes te zijn
- Leesbare tekst
- Rechte lijnen te hebben (geen schets)
- 1 lettertype, 1 formaat

Entiteiten

Entiteiten zijn verzamelingen van zaken van een bepaald type. Benoem ze met een zelfstandignaamwoord in enkelvoud. Voorbeelden:
Klant, Huis, Deelnemer, Boer, Project, factuur enz. Een entiteit geef je in een CHEN ERD aan met een rechthoek.

Relaties

Relaties tussen entiteiten worden weergegeven door een ruit. Ze beschrijven een relatie tussen een element van het ene entiteittype en 1 of meerdere elementen van het andere. Gebruik hiervoor bij voorkeur een werkwoord als naam.

Attributen

Aan entiteiten en soms ook aan relaties hangen attributen. Attributen zijn de eigenschappen van een entiteit die je op wilt slaan. Attributen moeten afhankelijk zijn van de entiteit waaraan ze hangen (Let op de normaalvormen). Een of meerdere attributen is of vormen samen de primaire sleutel. De primaire sleutel is 1 van de kandidaat sleutels. Alle kandidaat sleutels zijn per definitie uniek voor alle entiteiten van het betreffende entiteittype. Een attribuut is een enkelvoudig zelfstandignaamwoord in een oveaal. Onder een primary key staat een streep. Onder een foreign key een stippellijn. Foreign keys voeren waar mogelijk de naam van de entiteit waarnaar ze verwijzen.

Kardinaliteit

De kardinaliteit beschrijft de verhouding tussen de entiteiten aan weerzijde van de relatie. Bij de relatie Deelnemer maakt toets, is de maximale kardinaliteit aan beide kanten meerdere. Bij de relatie deelnemer zit in klas; 1 Deelnemer zit maximaal in 1 klas. In 1 klas zitten maximaal (N) meerdere deelnemers. Waar niet vermeld gaan we ervan uit dat de minimale kardinaliteit 0 is.Les 1: Normaliseren (null values en redundantie)


Haal je kennis op van CHEN ERD's. Ik verwacht dat je het volgende kan tekenen:

- Een entiteit: Rechthoek met zelfstandignaamwoord in enkelvoud.
- Een relatie: Ruit met 2 of meer rechte lijnen verbonden aan 1 of meer entiteiten evt. voorzien van 1 of 2 werkwoorden ter verduidelijking van de relatie. aan weerzijde minstens voorzien van de maximale kardinaliteit (1 of N) evt aangevuld met de minimale kardinaliteit 0.
- Een attribuut: Ovaal met een zelfstandignaamwoord erin dat met slechts 1 entiteit of relatie verbonden is.

In een genormaliseerde database:

Betekend NULL niets anders dan: "Er is een waarde die hier moet staan ik weet alleen niet welke" m.a.w. onbekend.
Staat ieder gegeven op 1 plaats geregistreerd (uitgezonderd Foreign Keys) hoe minder redundantie hoe minder risico op  anomalieën.

We hebben uit de losse pols de volgende tabel omgezet in een database model:

 OVNaam
Telefoon
E-mail
Adres
 1234     Kees Groot
080-3747483
06-76463531
 Wegweg 12
7236 GF  Kopstad

Uiteindelijk kwamen we tot de volgende tabellen:
 Deelnemer   
OV
Naam

 Telefoon  
OV
nummer


 E-mail
OV
adres


 Adres  
OV
Straat
Nummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats

Les 2: SQL - Select


Ga naar: w3schools SQL uitproberen

Van het SELECT commando in SQL hebben we besproken:

SELECT, FROM, WHERE, LIKE, GROUP BY, ORDER BY.

De opdracht voor komende les is om zelf een database en tabel klant te maken.

SHOW DATABASES;
CREATE DATABASE test;
USE DATABASE test;
CREATE TABLE Klant ...........

Op w3schools kun je lezen hoe het commando er verder uit moet zien.
De tabel klant moet de volgende velden hebben:

Bedrijf, Contact, Adres, Woonplaats, Land,

Les 3: Normaliseren 1e en 2e Normaalvorm

Van jullie wordt verwacht dat je een gegeven tabel om kunt zetten naar een database in 2e normaalvorm

Eerste normaalvorm (1NV)

Elke tabel met gegevens die voldoet aan de definitie van een relatie is in de eerste normaalvorm (1NF). Wanneer gegevens aan een relatie voldoen zijn ze dus reeds genormaliseerd.

 • elk attribuut is atomair, en bevat dus één enkele waarde (bijvoorbeeld een telefoonnummer-attribuut mag geen twee telefoonnummers bevatten); indien een attribuut meerdere waarden bevat zouden deze waarden in een andere tabel moeten worden ondergebracht.
 • geen enkel attribuut wordt herhaald
 • alle attributen blijven constant in de tijd
Een voorbeeld, uit het personeelsbestand van een fictief bedrijf:
Tabel: Personeel

Naam Straat Nr Plaats Afdeling Schaal Salaris
P.Jansen Stationsweg 14 Venlo Boekhouding 2 1503
W.de Vries 't Steegke 23 Epe Kantine 1 1245
T.Oud Dorpsstraat 1 Ons Dorp Boekhouding 3 1789


Tweede normaalvorm (2NV)

Een relatie is in 2NF als alle attributen die niet in de sleutel zijn opgenomen, afhankelijk zijn van de gehele sleutel (geen gedeeltelijke afhankelijkheid) . Een relatie met één attribuut als sleutel is automatisch in 2NF.

 • voldoet aan de eerste normaalvorm
 • alle niet-sleutelattributen zijn functioneel totaal afhankelijk van de primaire sleutel.

Derde normaalvorm (3NV)

Een relatie is in 3NF indien ze in 2NF is en geen transitieve afhankelijkheid kent.

 • voldoet aan de tweede normaalvorm
 • alle attributen die niet tot een sleutel behoren hangen niet af van een niet-sleutelattribuut

Boyce-Codd-normaalvorm (BCNV)

Een relatie is in BCNF (Boyce-Codd Normal Form) als elke determinant een kandidaatsleutel is.

 • voldoet aan de derde normaalvorm
 • er zijn geen transitieve afhankelijkheden.

Vierde normaalvorm (4NV)

Een relatie is in 4NF als ze in BCNF staat en geen meerwaardige afhankelijkheden kent.

 • voldoet aan de Boyce-Codd-normaalvorm
 • bevat geen enkele meervoudige functionele afhankelijkheid

Vijfde normaalvorm (5NV)

 • voldoet aan de vierde normaalvorm
 • elke afhankelijkheid bevat een sleutel voor de relatie

Les 4: SQL

Naast SELECT hebben we besproken:

Onderwerpen UNION en HAVING.


Les 5: Normaliseren 3e en Boyce Codd Normaalvorm


Les 6: Toets 

Les 7: Eind opdracht

Comments